Недвижими имоти


Свържете се с нас:

офис Гърция

Nea Kalikratea 63080
st. Ageos Pavlos 3

E-mail: office@albaf.eu

+302399061855

+359888592215

офис България

бул. Княз Борис I №46, град Варна

+0895274442 - Иво Иванов


Повече информация:

Издаване и подновяване на разрешение за пребиваване за инвестиционна дейност
Гражданите на трети страни имат право да влизат и пребивават в Гърция като инвеститори, за да направят инвестиция, която ще има положително влияние върху националното развитие и икономиката. Инвестицията се прави от чуждестранно данъчно задължено лице, влизането и пребиваването в Гърция са разрешени до три (3), в зависимост от размера на инвестицията, граждани на трети страни, които са акционери или изпълнителни директори на чуждестранното финансово лице.
За изпълнението и функционирането на инвестиционния план е разрешено влизането и пребиваването в страната до десет (10), в зависимост от общата сума на инвестицията, граждани на трети страни, в допълнение към тези, които имат разрешение за влизане и разрешение за пребиваване. .За издаване на разрешение за пребиваване се подава заявление след изискуемите подкрепящи документи, както са определени в предвиденото, от разпоредбите към дирекция „Имиграционна политика” на МВР. Разрешението за пребиваване се издава в срок от пет (5) дни, считано от датата на подаване на заявлението.
Посочените по-горе граждани на трети страни могат, чрез дерогация да бъдат придружени от членове на техните семейства, на които е предоставено, при поискване, разрешение за пребиваване за събиране на семейството. Разрешено е да влезне и да остане в Гърция, гражданин на трета страна, който е направил инвестиция , възлизаща на най-малко четиристотин хиляди (400 000) евро, в дружество със седалище или представителство в Гърция,
Валидността на разрешението за пребиваване е пет години и се подновява за дълъг период от време, при условие че изпълнението на инвестицията или нейната операция продължава и след нейното приключване.

Документите , които са необходими от юридическото лице за покупка на имот в Гърция са следните:

учредителен акт на юридическото лице, в който да е вписано че има правото да закупува имоти в чужбина. Трябва да бъде с апостил и превод на гръцки език. В случай че няма нотариално заверено копие, може да направи и нотариално заверен препис.;
актуално състояние ( с дата до 3 месеца ), легализирано с апостил и превод на гръцки език.
решение на общото събрание за покупката на този имот с апостил и превод на гръцки език.
решение на общото събрание за посочване на данъчен представител тук в Гърция ( физическо лице с постоянен адрес тук в Гърция) и пълномощно към това лице, с апостил и превод на гръцки език.

Всички горепосочени документи заедно с документи, които се правят от адвокат се подават и се чака за издаването на гръцки данъчен номер. Тази процедура се бави около 2-3 месеца. Относно имота преди пристъпване към сделка трябва да стане проверка за тежести на имота в агенция по недвижими имоти. Това се извършва от адвокат и услугата струва от 150 евро до 400 евро в зависимост колко договора ще бъдат прегледани ( винаги се гледат договорите за срок от 20 години) и колко часа ще отнеме това. Прави се и втора проверка на имота в деня на сделката, за да сме сигурни, че няма отрицателно променени обстоятелства.
Забележка: При закупуване на имот от физическо лице се изисква инвестия в размер минимум на 250 000.00 евро. Разрешено е влизането и пребиваването на членовете на семейството /деца до 18 години/. Издаването на гръцки данъчен номер отнема около една седмица.

Такси при покупка на имот:

Данък – 3% от продажната цена
Такса вписване 0.8 %
Нотариална такса – 1.2 % максимум /зависи от стойността на имота/
Адвокатска такса – от 0.8% – 1% - /зависи от стойността на имота/

Избиране на език